Zariadenia sociálnych služieb budú dostupnejšie

 • access_time18.03.2021
 • Zariadenia sociálnych služieb budú dostupnejšie

  Bratislava, 18. 3. 2020 – Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania z dielne hnutia SME RODINA výrazne podporí financovanie zariadení sociálnych služieb. Doterajšie formy obstarávania týchto zariadení sa novelou rozširujú o možnosť obstarania kúpou. Tým sa zlepšujú podmienky pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v týchto zariadeniach. 

  V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o realizáciu zariadení sociálnych služieb novela rozširuje formu obstarania o kúpu zariadenia sociálnych služieb, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie  neuplynulo viac ako 3 roky. 

  “Cieľom návrhu zákona je podpora a uľahčenie obstarávania zariadení sociálnych služieb. Vzhľadom na to, že počet týchto zariadení  je na Slovensku alarmujúco nízky, bola nevyhnutná zmena v procese ich obstarávania. Po novom budú mať žiadatelia z verejného, ale aj súkromného sektora lepšie podmienky k obstarávaniu DSS/ZSS rozšírením o možnosť kúpy”, hovorí Miloš Svrček, poslanec hnutia Sme rodina a predkladateľ novely zákona. 

  Doteraz bolo možné obstarať DSS a ZSS len výstavbou alebo obnovou, nie však kúpou. Rozšírenie aj o možnosť kúpy vyplynulo z praxe. Prax ukázala, že je množstvo prípadov, kedy právnické osoby alebo obec chceli získať zariadenie kúpou, ale nemohli tak doteraz urobiť, pretože zákon o ŠFRB to  neumožňoval. 

  „Týmto novým opatrením sa rozširujú možnosti pre záujemcov o túto oblasť. Vďaka tomu budú môcť vznikať nové zariadenia, rozširovať sa ich počet, ako aj počet nových lôžok. Novela zákona má výrazný prosociálny charakter, pretože je všeobecne známe, že na Slovensku je obrovský nedostatok DSS/ZSS, ľudia čakajú v poradovníkoch dlhé mesiace aj roky. Konečne sa  budú obstarávať nové, moderné zariadenia s lepšími službami, s vyššou úrovňou. Seniori budú prirodzeným spôsobom začlenení do svojej komunity, kde sa nebudú cítiť izolovaní“, dodal Martin Borguľa, poslanec hnutia Sme rodina a spolupredkladateľ novely.

  Sprievodným pozitívom tohto opatrenia môže byť aj zníženie kriminality na starých ľuďoch žijúcich osamote.

  Toto opatrenie znamená aj zrovnoprávnenie s možnosťami obstarávania nájomných bytov a ubytovacích domov, kde bola vždy okrem výstavby a obnovy aj možnosť kúpy.

  Do kategórie, pre ktorú je určená podpora,  budú spadať zariadenia sociálnych služieb – zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.