Zahraničný výbor

V rámci mandátu poslanca som sa stal členom Zahraničného výboru.

Zahraničný výbor je iniciatívnym a kontrolným orgánom Národnej rady Slovenskej republiky pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.

Prerokúva návrhy zákonov, ktoré súvisia s realizáciou zahraničnej politiky Slovenskej republiky, usmerňuje a kontroluje realizáciu zahraničnej politiky a jednotné uplatňovanie záujmov Slovenskej republiky vo vzťahu k zahraničiu, prerokúva a predkladá stanoviská a odporúčania k medzinárodným zmluvám, podáva návrhy zamerania činnosti diplomatickej misie alebo stálej misie predložené výboru vedúcim misie pred nástupom na výkon funkcie, predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrhy na voľbu predsedu a členov stálych delegácií v medzinárodných parlamentných organizáciách a v neposlednej rade prerokúva správy a informácie z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.