Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Od 1.3. 2020 som sa v rámci mandátu poslanca stal aj členom Výboru pre zdravotníctvo.

Výbor v rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade SR stanoviská k návrhom zákonov, medzinárodným zmluvám, prerokúva a zaujíma stanoviská k správam o stave zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky, stave zdravotníctva na Slovensku. Vykonáva kontrolnú činnosť vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy. Sleduje dodržiavanie a vykonávanie zákonov v praxi a súlad vydaných vykonávacích predpisov so zákonom. Výbor na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom aktov Európskej únie a sleduje prípady preberania práva Európskej únie do vnútroštátneho právneho poriadku. Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a sleduje čerpanie prostriedkov EÚ.