Vodí nás americká ambasáda za nos?

  • access_time12.08.2014
  • Vodí nás americká ambasáda za nos?

    Bratislava, 12. 8. 2014 – Americká ambasáda do dnešného dňa neuskutočnila opatrenia, ku ktorým sa zaviazala pri schválení predĺženia zmluvy o prenájme pozemkov v okolí ambasády na Hviezdoslavovom námestí, na ktorých stojí bezpečnostný plot. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy schválilo žiadosť Veľvyslanectva USA na Slovensku o predĺženie nájmu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa na svojom zasadnutí 22. mája 2014. V uznesení sú uvedené aj opatrenia, ktorými bolo predĺženie zmluvy podmienené. Medzi opatreniami je okrem iného aj záväzok americkej strany odstrániť parkovacie miesta a skladovacie priestory z okolia ambasády. Pred májovým zasadnutím Mestského zastupiteľstva sa konala diskusia mestských poslancov s veľvyslancom USA, pánom Theodorom Sedgwickom. Veľvyslanec prejavil pochopenie pre odmietavý postoj poslancov aj verejnosti k oploteniu a prisľúbil uskutočniť niekoľko krokov na zlepšenie okolia ambasády tak, aby bezpečnostný plot nenarúšal vzhľad Hviezdoslavovho námestia v takom rozsahu, ako je tomu doteraz. „Bohužiaľ, opatrenia, ktoré pre ambasádu vyplynuli z uznesenia Mestského zastupiteľstva, neboli doteraz uskutočnené. Ani sľuby, ktoré odzneli z úst veľvyslanca počas diskusie s mestskými poslancami, neboli splnené. Dňa 14. júla 2014 som poslal pánovi veľvyslancovi otvorený list, v ktorom som ho upozornil na tieto skutočnosti a vyzval ho, aby splnil svoje sľuby. Nedočkal som sa ani odpovede na svoj list,“ povedal Martin Borguľa, poslanec za Staré Mesto. Okrem odstránenia parkovacích miest a skladových priestorov ambasáda ďalej prisľúbila vytvoriť zeleň medzi budovou a plotom, vybudovať estetické oplotenie podobné, ako je okolo Prezidentského paláca a začať hľadať novú lokáciu pre presťahovanie ambasády v budúcnosti. „Autá veľvyslanectva naďalej parkujú na námestí, žiadna výrazná zeleň, ktorá by zmenila charakter neestetického oplotenia, tu nepribudla. Vyzerá to tak, že magistrát vyhovel žiadosti veľvyslanectva a schválil predĺženie nájmu pozemkov, americká strana ale podmienky, ku ktorým ich zaväzuje uznesenie zastupiteľstva, nesplnila. Obávam sa, že išlo len o plané sľuby pred hlasovaním o predĺžení nájmu a že nás americká ambasáda vodí za nos,“ uviedol vo svojom stanovisku Martin Borguľa.

    Related Posts