Viac o petícii proti bezdomoveckému centru na Mýtnej (33)

  • access_time24.10.2012
  • Viac o petícii proti bezdomoveckému centru na Mýtnej (33)

    Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom rokovaní 26. 9. 2012 zámer o. z. VAGUS zriadiť prevádzku denného nízkoprahového strediska pre bezdomovcov v dome na Mýtnej ul. 33. Hoci pán primátor uznesenie už podpísal, pokladám si za svoju poslaneckú povinnosť ďalej apelovať v mene občanov a dožadovať sa zmeny predmetného uznesenia. Iste nemusím presviedčať mojich kolegov poslancov o správnosti či nesprávnosti mnou prezentovaných postojov k veciam verejným, majú svoju vlastnú zodpovednosť a nakladajú s ňou slobodne. Som poslancom zvoleným za Staré Mesto a severovýchodná časť Starého Mesta je mojim volebným obvodom v Zastupiteľstve miestnej časti. Je mojou povinnosťou vypočuť názor obyvateľov a odpovedať im na otázky. Prichádza mi mailom i telefonicky množstvo námetov od obyvateľov celého Starého Mesta, s ktorými už mám písomný kontakt ale aj od ešte neznámych. Všetky majú + /- spoločné toto: Obyvatelia žiadajú samosprávu zabezpečiť bezdomovcom strechu nad hlavou a nielen v mrazoch, a organizovať ich deň verejne prospešnou prácou. V takom prípade očakávajú, že náklady mesta na ošatenie, stravu ako aj posteľ a hygienu v ubikácii sa aspoň čiastočne vrátia. Kto pomoc takouto formou odmieta spôsobuje tým verejné pohoršenie a je nevyhnutné s takým naložiť i zákonným násilím. Nechcú aby sa v okolí ich domov potulovali ľudia, ktorí nemajú žiadne povinnosti voči spoločnosti, a postačuje im vegetovanie. Starší a osamele žijúci ľudia sa až boja o svoju bezpečnosť, mladší zase o svoje deti. Každý obyvateľ tohto mesta má už skúsenosť s bezohľadným správaním neprispôsobivých bezdomovcov k prostrediu, mám na mysli šírenie odpadkov a vykonávanie potreby na verejnosti. Bezdomovci nepochybne potrebujú pomoc, ale táto pomoc musí byť opravdivá. Almužna nie je skutočnou pomocou a bez premysleného spôsobu motivácie a prípadne aj donucovania k práci, nevytrhne bezdomovcov zo sociálneho vylúčenia. Naše názory na veci naozaj nemusia byť totožné a napriek tomu môžeme tieto pohnúť k lepším riešeniam. Hlboko si Vážim ľudí, ktorí zmysluplne pomáhajú núdznym. Je nepochybné, že ľudia bez domova potrebujú pomoc. No pomoc neznamená len dať im najesť, napiť, umyť, ošatiť a, prepáčte za výraz, večer ich “vyhodiť” na ulicu, t.j. ponechať ich v sociálne vylúčenej skupine aj naďalej. To je almužna a nie pomoc. Pod pomocou rozumiem vrátiť ich do ľudskej a susedskej spoločnosti, obrodiť ich myslenie a zo živorenia vrátiť do plnohodnotného života. Je ich potrebné motivovať aj donucovať spôsobom pomoci. Jedine práca je tým fenoménom, ktorý dokáže zvrátiť samodeštrukciu ľudskej bytosti. Takýmto modelom pomoci je pre mňa napr. útulok rehole Milosrdných bratov Domov svätého Jána z Boha na Hattalovej ulici. Prevádzka plánovaného denného centra pre bezdomovcov na Mýtnej 33, tak ako bolo predstavené poslancom zástupcami o.z. VAGUS, nedostatočne a príliš volne opisuje aktivity spojené s navrátením bezdomovca do spoločnosti. Už vôbec nerieši prenocovanie a pritom nastáva zimné obdobie! Obyvatelia lokality sa cítia byť ohrození.

    Related Posts