PROGRAM OBNOVY CHODNÍKOV

 • access_time27.09.2017
 • PROGRAM OBNOVY CHODNÍKOV

  Na zasadnutí staromestského zastupiteľstva v septembri 2017 som predložil uznesenie s návrhom Programu obnovy chodníkov na území Starého Mesta. Uznesenie bolo zastupiteľstvom prijaté.

  Cieľom Programu obnovy chodníkov je postupná kompletná rekonštrukcia zničených chodníkov a vybudovanie nových chodníkov, a to v jednotnom dizajne tak, aby v priebehu najbližších päť až sedem rokov boli v Starom Meste opravené všetky chodníky a mali rovnaký vzhľad.

  Som rád, že sa Staré Mesto začalo konečne zaujímať aj o chodcov. Mnohé chodníky v tejto mestskej časti sú totiž v katastrofálnom stave a bol už najvyšší čas začať sa seriózne venovať aj tomuto problému a systémovo riešiť ich opravu a obnovu.

  Prijaté uznesenie obsahuje komplexný návrh, čo je potrebné zabezpečiť, aby mohli byť rekonštrukcie chodníkov zrealizované, ako aj návrh zdroja finančných prostriedkov na opravy. Uznesenie ukladá starostovi:
  • vypracovanie dizajn manuálu vzhľadu chodníkov s dôrazom na ich bezbariérovosť, ľahkú údržbu a v pamiatkovej zóne Starého Mesta aj na zachovanie ich historického vzhľadu
  • zabezpečenie, aby pri každej rekonštrukcii pozemnej komunikácie vyžadoval aj rekonštrukciu priľahlého chodníka v zmysle schváleného dizajn manuálu
  • zabezpečenie, aby stavebné povolenie na uskutočnenie novej stavby alebo na uskutočnenie zmeny jestvujúcej stavby obsahovalo ako záväznú podmienku realizácie stavby aj povinnosť stavebníka uskutočniť, ako vyvolanú investíciu, rekonštrukciu, resp. výstavbu nového chodníka priľahlého k predmetnej stavbe, v zmysle schváleného dizajn manuálu
  Schválením uznesenia sa zároveň zriaďuje peňažný Fond obnovy chodníkov účelovo určený na financovanie rekonštrukcií a budovania nových chodníkov v Starom Meste. Zdrojom príjmov pre Fond budú výnosy z miestneho poplatku za rozvoj v objeme 20 % z celkových ročných výnosov.

  Teší ma, že kolegovia v staromestskom zastupiteľstve môj návrh podporili a uznesenie bolo prijaté. Schválením Programu obnovy chodníkov bol pre Staré Mesto prijatý zásadný dokument, na základe ktorého môžeme začať so systémovou obnovou chodníkov a urobiť tak našu mestskú štvrť zasa o niečo krajšiu a lepšiu pre život.

  Video

  Podobné články