Pravdy o klamstvách o plote okolo americkej ambasády

 • access_time10.06.2019
 • Pravdy o klamstvách o plote okolo americkej ambasády

  Takže je to potvrdené. Americká ambasáda a plot okolo jej budovy zostanú na Hviezdoslavovom námestí aj naďalej. Napriek tomu, že plot mohol byť už o pár mesiacov preč. Rozhodlo o tom zastupiteľstvo mesta na čele s primátorom Vallom, keď Američanom 30. mája 2019 schválili novú nájomnú zmluvu na šesť rokov, s opciou na ďalšie tri roky. Železný plot na námestí budeme teda vídať možno ešte ďalších deväť rokov…

  Schválne som počkal pár dní, aby opadli emócie po hlasovaní a prinášam niekoľko čisto  faktografických informácií o údajných pravdách a údajných nepravdách okolo tejto záležitosti.

  1. „Veľmi slušná suma do bratislavskej kasy“ – KLAMSTVO

  Mesto prenajalo ambasáde pozemky, na ktorých stojí aj inkriminovaný plot, za 481 070 eur ročne. Operuje tým, že do bratislavskej kasy vďaka tomu pribudne veľmi slušná suma peňazí, ktorá sa bude môcť použiť na rôzne verejnoprospešné aktivity. Aká je skutočnosť?

  V mestskej časti Staré Mesto je platné a účinné VZN o miestnej dani a podľa neho musí každý občan či podnikateľský subjekt platiť daň za využívanie verejného priestoru. Sadzba tejto dane je stanovená za jeden meter štvorcový a deň do 60 dní na 1 euro, od 61. dňa sú to 4 eurá.
  Ambasáda zaberá na námestí plochu s výmerou 1 318 m2. Ak by jej bola riadne vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva, tak by po správnosti mala ročne platiť nie nájom vo výške 481 070 eur, ale 1 687 040 eur ročne! Na čo som v minulosti z pozície mestského poslanca vždy aj upozorňoval.

  Taká je teda realita. Ambasáda v podstate dostala od mesta „zľavu“ vo výške 70 %. Takže nie „veľmi slušná suma“ do mestskej kasy, ale „veľmi slušná zľava“ pre niekoho, kto okupuje verejný priestor v historickom centre hlavného mesta už viac ako pätnásť rokov a viac ako päť rokov nás všetkých ťahá za nos rečami o serióznom záujme presťahovať ambasádu na iné miesto. Myslím, že inak ako dvojakým metrom sa tento postup mesta nazvať nedá.

  2. Plot by bol už čoskoro ako čierna stavba odstránený – PRAVDA

  Po tom, čo sa zistilo, že ambasáda nemá právoplatné stavebné povolenie k výstavbe oplotenia a v roku 2017 nemala už viac ako rok platnú nájomnú zmluvu (od 16. augusta 2016), a teda pozemky zaberala nelegálne, podalo v septembri 2017 hlavné mesto na Okresný súd Bratislava I. žalobný návrh voči USA, v ktorom žiadalo vypratanie nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí. V októbri 2017 Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto vydal „Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – oplotenia veľvyslanectva USA“. Išlo o zásadný a prelomový krok v celej kauze.

  14. novembra 2017 proces pokračoval – pred budovou americkej ambasády sa konalo tzv. miestne zisťovanie, ktoré taktiež potvrdilo, že americká ambasáda nemá platnú nájomnú zmluvu k pozemkom a plot je čiernou stavbou bez právoplatného stavebného povolenia. Účastníci pojednávania preto konštatovali, že nie je dôvod na dodatočnú legalizáciu plota.
  2. 7. 2018 vydal stavebný úrad Starého Mesta rozhodnutie, ktorým nariadil odstránenie oplotenia okolo americkej ambasády. Ambasáda sa voči rozhodnutiu odvolala. Vzhľadom na skutočnosť, že ambasáda nemala k pozemkom, na ktorých stojí plot, žiadny právny vzťah (neexistencia nájomnej zmluvy, neexistencia právoplatného stavebného povolenia na výstavbu oplotenia), odvolací orgán v podstate nemá inú možnosť, ako právoplatnosť rozhodnutia o odstránení oplotenia staromestského stavebného úradu potvrdiť. Tento krok by musel prísť už každú chvíľu. Bohužiaľ, bol definitívne zmarený tým, že primátor Vallo a mestské zastupiteľstvo podpísali ambasáde novú nájomnú zmluvu.

  Získaním novej nájomnej zmluvy sa vzťah ambasády k pozemkom znova obnovuje, čo znamená jediné – Američania sa teraz pokúsia zlegalizovať plot a jeho odstránenie bude opäť v nedohľadne.

  3. Plot okolo ambasády je daný Viedenským dohovorom – KLAMSTVO

  Viedenský dohovor o diplomatických stykoch upravuje problematiku ochrany miestností diplomatickej misie. Podľa článku 22 ods. 2 tohto dohovoru „prijímajúci štát má osobitnú povinnosť urobiť všetky vhodné opatrenia na ochranu miestností misie pred akýmkoľvek vniknutím alebo poškodením a na zabránenie akémukoľvek rušeniu pokoja misie alebo ujme na jej dôstojnosti.“

  Pri posudzovaní vhodnosti týchto opatrení musí byť zároveň zachovaný princíp primeranosti, teda takéto opatrenia musia byť jednak primerané možnému riziku neoprávneného vniknutia alebo poškodenia miestností (aj vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v konkrétnom prijímajúcom štáte), zároveň musia byť primerané aj miestu, kde sa nachádzajú miestnosti diplomatickej misie.

  Z faktu, že diplomatické misie Českej republiky a Nemecka, ktorých miestnosti sa nachádzajú neďaleko budovy Veľvyslanectva USA, nemajú svoje priestory oplotené, možno usudzovať, že bezpečnostná situácia na Slovensku si nevyžaduje opatrenia vo forme trojmetrového železného oplotenia osobitne pred budovou Veľvyslanectva USA. A že takéto opatrenie určite nemožno považovať za primerané. Inak ako aroganciou moci z americkej strany toto nemožno nazvať. Stačí sa tiež pozrieť na americkú ambasádu v Prahe na Malej Strane, kde sa žiadny plot nenachádza.

  Vážený pán primátor, na záver sa nedá konštatovať iné, len že ste svojím rozhodnutím podpísať s ambasádou nájomnú zmluvu legalizovali plot ako čiernu stavbu priamo v centre hlavného mesta a že ste nádejne rozbehnutý proces odstránenia oplotenia zastavili a zotrvanie železného plota v centre Bratislavy zabetónovali možno na celé ďalšie desaťročie. To všetko ešte podporené skutočnosťou, že ste mesto obrali o sumu 1 205 970 eur ročne. Blahoželám!