Petícia proti bezdomoveckému centru na Mýtnej (33) už prerokovaná v Zastupiteľstve

  • access_time08.02.2013
  • Petícia proti bezdomoveckému centru na Mýtnej (33) už prerokovaná v Zastupiteľstve

    Petícia mala úspech! Vďaka Petícii 3200 signatárov som dostal šancu vyhľadať vhodnejšie situovaný priestor než je Mýtna 33. Poslanci nepotvrdili septembrové rozhodnutie s konečnou platnosťou. Verejný prísľub pána primátora o súčinnosti Magistrátu pri hľadaní dáva reálnu šancu pre viacstrannú výhodnosť. Ako jej hovorca, som potvrdil, že cieľom Petície nie je odmietnutím pomáhať bezdomovcom. Ponúkam o.z. VAGUS pomoc poslanca aj finančnú z vlastných zdrojov. Petičný výbor vytkol včera Magistrátu chýbajúce alternatívy na využitie Mýtnej 33 na verejné služby v prospech okolitých obytných štvrtí. V tejto súvislosti petičný výbor upozornil, že odborný názor Oddelenia územného rozvoja, vo veci umiestnenia centra nebol v dôvodovej správe k septembrovému materiálu na schválenie nájmu spomenutý. Pri prerokovaní sa preto vtedy naň neprihliadlo. Zo záveru stanoviska tohto odd. v prílohe materiálu MsZ na 26.9. (2012) citujem: „Vzhľadom na polohu záujmových pozemkov v blízkosti Račianskeho mýta a reflektujúc zároveň postupnú prestavbu bývalej tabakovej továrne v prospech kvalitných urbanistických štruktúr (Nová Mýtna) neodporúčame v tejto lokalite z hľadiska tvorby územia umiestniť zariadenie so špecifickým charakterom a takéto riešenie nepodporujeme.“ link na záznam z rokovania poslancov Bratislavy 7.2.2013 http://www.zastupitelstvo.sk/mesta-SR.html?page=category&lv=1&id=14 v zozname pod oknom prehrávača treba vybrať bod 22. “Petícia obyvateľov Bratislavy, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o zrušenie uznesenia, ktorým odovzdáva mesto svoj majetok, dom na Mýtnej 33, do nájmu OZ VAGUS ” a následne po prehratí prvej časti pre dokončenie zvoliť “22. bod Pokračovanie”

    Related Posts