Otvorený list starostovi mestskej časti BA – Staré Mesto

 • access_time17.07.2017
 • Otvorený list starostovi mestskej časti BA – Staré Mesto

  Vážený pán starosta,Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike zaberá pozemok pred svojou budovou na Hviezdoslavovom námestí už takmer rok protiprávne. Platnosť nájomnej zmluvy veľvyslanectva s mestom k uvedenému pozemku skončila dňa 15. 8. 2016. Tento stav pokladám za bezprecedentný príklad arogancie moci a nerešpektovania zákonov Slovenskej republiky ako hostiteľského štátu.

  Uvedený stav zároveň znamená, že americká ambasáda zaberá verejné priestranstvo v historickom centre mesta, a to bez toho, aby riadne platila daň za užívanie verejného priestranstva. Ako iste viete, každý občan, firma či prevádzkovateľ reštaurácie musí za užívanie verejného priestranstva podľa platného a účinného VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto platiť daň. Domnievam sa, že americká ambasáda by nemala byť výnimkou a daň za užívanie verejného priestranstva by mala zaplatiť rovnako ako akákoľvek iná osoba, spoločnosť či podnikateľský subjekt.

  Vážený pán starosta, vyzývam Vás týmto, aby ste Veľvyslanectvu USA na Slovensku podľa § 3 písm. i) VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2016 v spojení s § 8 VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2017 vyrúbili daň za užívanie verejného priestranstva a nekompromisne trvali na jej zaplatení.

  V zmysle uvedených ustanovení VZN je sadzba dane za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie oplotenia) stanovená za jeden meter štvorcový a deň do 60 dní vo výške 1 euro, od 61. dňa vo výške 4 eurá. Výmera zabratej plochy verejného priestranstva na Hviezdoslavovom námestí predstavuje 1 318 m2. Doba zabratia verejného priestranstva od 16. 8. 2016 do 15. 7. 2017 predstavuje spolu 334 dní. Z uvedeného vyplýva, že nevyrubená daň k 15. 7. 2017 predstavuje sumu 1 523 608 eur (1.318 m2 x 60 dní x 1,00 EUR = 79.080,00 eur, 1.318 m2 x 274 dní x 4,00 eurá = 1 444.528 eur).

  Vážený pán starosta, zastávam názor, že americká ambasáda by mala rešpektovať právne predpisy našej krajiny a riadiť sa nimi tak ako my všetci. Čiastku, ktorú nám americká ambasáda zaplatí, môžeme následne efektívne využiť na opravy ciest, revitalizáciu parkov či zvýšenie čistoty, ktoré naša mestská časť tak veľmi potrebuje.

  Related Posts