Otvorený list primátorovi Bratislavy

 • access_time04.07.2017
 • Otvorený list primátorovi Bratislavy

  Vážený pán primátor, listom zo dňa 23. mája 2017 som Vás, v zmysle § 25 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, interpeloval vo veci nakladania s nehnuteľným majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, pričom som požadoval o poskytnutie nasledovnej informácie :

  „Aké typy a druhy právnych úkonov, týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným majetkom hlavného mesta SR Bratislavy (prevody vlastníctva majetku, prenajímanie majetku, zaťažovanie majetku vecnými bremenami, záložnými právami a pod.) realizuje hlavné mesto SR Bratislava bez predchádzajúceho súhlasu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, resp. bez následného schválenia takéhoto úkonu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy?“

  Listom zo dňa 06. júna 2017 ste na moju interpeláciu odpovedali v tom zmysle, že hlavné mesto SR Bratislava nakladá s nehnuteľným majetkom v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom v otázke právnych úkonov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas alebo schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ste ma odkázali na ustanovenia čl. 7 ods. 6 a čl. 80 ods. 2 a 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

  Po prečítaní predmetnej odpovede na moju interpeláciu musím konštatovať, že túto nepovažujem za dostatočnú. V mojej interpelácii som dostatočne jasne a určito žiadal o výpočet tých právnych úkonov, týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je hlavné mesto SR Bratislava, reprezentované Vami, ako jeho štatutárnym orgánom v majetkových veciach, oprávnené uskutočniť bez toho, aby  Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy malo o takomto úkone akúkoľvek vedomosť.

  Predmetnú interpeláciu som predkladal s úmyslom jednoznačne identifikovať   všetky právne úkony týkajúce sa dispozície s nehnuteľným majetkom hlavného mesta, pri ktorých  nie je potrebný úkon zo strany mestského zastupiteľstva, s cieľom predísť do budúcna možným výkladovým rozporom pri posudzovaní, či konkrétny úkon nakladania s majetkom mal alebo nemal byť predmetom prerokovania na mestskom zastupiteľstve a tým prispieť väčšej transparentnosti celého procesu nakladania s majetkom hlavného mesta.

  Vážený pán primátor, vzhľadom na to, že vybavenie mojej interpelácie zo dňa 23. mája 2017,  iba odkazom na zákon a štatút, nepovažujem za adekvátne, dovoľujem si Vás opätovne požiadať o zaslanie odpovede na moju interpeláciu, ktorá dostatočne určito zodpovie nastolenú otázku.

  S pozdravom

  Ing. Martin Borguľa
  poslanec mestského zastupiteľstva

  Related Posts