Otvorený list primátorovi Bratislavy

 • access_time22.06.2017
 • Otvorený list primátorovi Bratislavy

  Vážený pán primátor, dnes bol na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zverejnený program najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať o týždeň, 29. júna 2016. V programe je pod bodom 22 zaradený aj Návrh uznesenia na schválenie nájmu pozemkov na Hviezdoslavovom námestí ambasáde Spojených štátov amerických.

  Dôrazne protestujem proti tomu, aby bol tento návrh zaradený do programu zasadnutia zastupiteľstva. Takýto postup je v rozpore s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Článok 5, odsek 28 Rokovacieho poriadku hovorí: „ak mestské zastupiteľstvo na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach materiál neschválilo, materiál v tej istej veci môže byť predložený najskôr o šesť mesiacov“. Zmluva o prenájme pozemkov americkej ambasáde bola mestským zastupiteľstvom už dvakrát po sebe neschválená.

  Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v máji tohto roka už druhýkrát predĺžil Veľvyslanecvtu USA na Slovensku lehotu na predloženie dokumentov preukazujúcich ich vzťah k majetku. Táto lehota uplynie 16. júla 2017. Ak ambasáda v uvedenej lehote nebude schopná preukázať svoj vzťah k majetku, malo by začať konanie o odstránení oplotenia spred budovy ambasády.

  Vážený pán primátor, aj v kontexte uvedených skutočností by som Vás chcel požiadať, aby ste rešpektovali vôľu mestského poslaneckého zboru, ktorý demokraticky rozhodol a prenájom pozemkov len v tomto roku už dvakrát po sebe zamietol. Žiadam Vás, aby ste uvedený bod stiahli z rokovania júnového zasadnutia zastupiteľstva, tesne pred prázdninami a len niekoľko dní predtým, ako má americké veľvyslanectvo predložiť stavebnému úradu dokumenty potrebné na preukázanie ich vzťahu k majetku. A v neposlednom rade Vás, ako predstaviteľa tohto mesta, chcem požiadať, aby ste stáli na strane Bratislavy a Bratislavčanov, aby ste rešpektovali vôľu občanov a hájili záujmy obyvateľov hlavného mesta, nie záujmy zahraničného zastupiteľstva v našom hlavnom meste.

  Related Posts