Otvorený list primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy

 • access_time26.10.2016
 • Otvorený list primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy

  Vážený pán primátor,

  obraciam sa touto cestou na Vás, nielen ako poslanec mestského a miestneho zastupiteľstva, ale aj ako Bratislavčan, ktorému dlhodobo prekáža tzv. „bezpečnostná zóna“, ktorú zriadili Spojené štáty americké okolo svojho veľvyslanectva na Hviezdoslavovom námestí, ktoré ja osobne považujem za najkrajší a najdôležitejší verejný priestor v Bratislave.

  Na základe Zmluvy o nájme č. 08-83-0020-05-00 zo dňa 23. 2. 2005 boli Spojené štáty americké nájomcom pozemkov pred budovou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Účelom nájmu bolo vybudovanie tzv. „bezpečnostnej zóny“ pred budovou veľvyslanectva, v rámci ktorej vznikli bezpečnostné objekty a plot. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 15. 2. 2015, pričom Dodatkom zo dňa 13. 8. 2014 bol nájom predĺžený do 15. 8. 2016. Uznesením č. 545/2016 zo dňa 29. 6. 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo predĺženie doby nájmu do 15. 8. 2019. Dodatok k nájomnej zmluve však nebol, z dôvodov, ktoré sú všeobecne známe, uzatvorený, a tak nájomný vzťah, de jure, dňa 15. 8. 2016 skončil.

  Vychádzajúc z ustanovenia článku VI ods. 6 vyššie uvedenej zmluvy o nájme, citujem: „Doplnky alebo konštrukcie špecifikované v odsekoch 4 a 5 tohto článku“ (rozumej všetky súčasti bezpečnostnej zóny) „umiestnené na Predmete nájmu budú a ostanú majetkom Nájomcu. Nájomca sa zaväzuje po skončení platnosti tejto Zmluvy resp. po skončení nájmu tieto na vlastné náklady odstrániť.“ a článku VI ods. 8 citujem: „Najneskôr ku dňu skončenia nájmu je Nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, odstránením oplotenia, ako aj všetkých doplnkov a konštrukcií podľa odseku 4 a 5 tohto článku zmluvy a v takomto stave ho odovzdať Prenajímateľovi.“ boli Spojené štáty americké, ako nájomca, povinné ku dňu 15. 8. 2016 odstrániť plot a všetky súčasti bezpečnostnej zóny z predmetu nájmu a tento protokolárne odovzdať hlavnému mestu, ako prenajímateľovi. Rovnakú povinnosť ukladá nájomcovi po skončení nájmu aj zákon.

  Keďže mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. septembra 2016 uzatvorenie novej nájomnej zmluvy neschválili, nastal stav, kde zastupiteľský úrad Spojených štátov amerických, ktoré stavajú na zásadách úcty k právu a demokratickým princípom, priamo porušuje zákony partnerského štátu.

  Celá záležitosť má, samozrejme, okrem právneho a politického rozmeru, aj rozmer finančný. V dôsledku užívania pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta bez právneho titulu, sa Spojené štáty každým dňom bezdôvodne obohacujú na úkor obyvateľov Bratislavy sumou zodpovedajúcou sume ušlého nájomného. Pevne verím, že hlavné mesto, v súlade s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z platnej legislatívy na úseku správy majetku a financií, zaplatenie sumy bezdôvodného obohatenia zodpovedajúco vymáha.

  Otvoreným listom zo dňa 5. októbra 2016 som v mene svojom a tiež v mene všetkých nespokojných Bratislavčanov vyzval veľvyslanca USA v Slovenskej republike, aby plot odstránil a verejné priestranstvo pred ambasádou USA sprístupnil verejnosti. Do dnešného dňa mi však nebola z jeho strany doručená žiadna odpoveď.

  Vážený pán primátor,

  vzhľadom na to, že Spojené štáty americké užívajú pozemky pri budove Veľvyslanectva Spojených štátov amerických patriace hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava už 72 dní bez riadneho právneho titulu Vás týmto vyzývam,

  aby ste, ako štatutárny orgán vlastníka, ktorý je priamo zodpovedný za správu majetku hlavného mesta, prijali zodpovedajúce opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu, ktorý nielenže priamo finančne poškodzuje rozpočet mesta, a tým aj jeho všetkých obyvateľov, ale predstavuje negatívny príklad možnosti porušovania práva bez akéhokoľvek právneho následku. Rovnako Vás vyzývam, aby ste dôsledne zabezpečili finančné nároky hlavného mesta, ktoré mu v súvislosti s vyššie opísaným problémom vznikli.

  Záverom môjho listu si Vás dovoľujem požiadať, aby ste o prijatých opatreniach informovali mňa aj širokú verejnosť.

  S pozdravom

  Ing. Martin Borguľa
  poslanec mesta
  a predseda KLUBU pre BRATISLAVU

  Podobné články