ODSTRÁNENIE PLOTA SPRED AMERICKEJ AMBASÁDY

 • access_time02.10.2016
 • ODSTRÁNENIE PLOTA SPRED AMERICKEJ AMBASÁDY

  Hviezdoslavovo námestie je najkrajšie námestie, aké v našom hlavnom meste máme. Je to jediné námestie, ktoré možno nazvať srdcom centra Bratislavy, nakoľko je plné zelene, lavičiek, osviežuje ho fontána a priľahlé komorné reštaurácie. Svoju podobu promenády nadobudlo už v 18. storočí, vďaka cisárovnej Márii Terézii. V posledných rokoch sa, žiaľ, pod vzhľad námestia negatívne podpísali bezpečnostné opatrenia Veľvyslanectva Spojených štátov amerických, ktoré úplne znehodnocujú vzhľad námestia a porušujú jeho celistvosť.

  Po udalostiach v novembri 2017 však konečne po 12 rokoch svitá nádej!

  Americká ambasáda má oficiálne neplatnú nájomnú zmluvu a neexistencia právoplatného stavebného povolenia k výstavbe plota od úplného prvopočiatku to len potvrdzuje. Indície posledných dní roka 2017 ukazujú, že definitívne odstránenie plota na Hviezdoslavovom námestí je reálnejšie ako kedykoľvek predtým.

  Základné informácie

  Plot bol postavený v roku 2005. Americká ambasáda sľubovala, že je to len dočasné riešenie. Dočasné riešenie ale trvá už dvanásť rokov a to aj napriek protestom verejnosti!

  Keď v januári 2014 ambasáda požiadala magistrát o ďalšie predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov, na ktorých oplotenie stojí, bol som proti, pretože predĺženie by znamenalo ďalšie zotrvanie plotu na námestí. V máji 2014 bolo ale predĺženie odsúhlasené, ako jediný poslanec zastupiteľstva som hlasoval proti. Predĺženie bolo podmienené niekoľkými opatreniami, ku ktorým sa ambasáda zaviazala – odstrániť skladovací kontajner, odstrániť parkovacie miesta spred budovy ambasády, hľadať nové priestory, kam veľvyslanectvo presťahuje svoje zastupiteľstvo. Tieto sľuby ale neboli doteraz dodržané.

  Poslal som veľvyslancovi USA prvý otvorený list, v ktorom som ho vyzval na splnenie sľubov. Nedostal som žiadnu odpoveď. Ako komunálny poslanec, ktorý má zastávať záujmy obyvateľov mesta, som mal a mám právo žiadať ambasádu, aby uskutočnila opatrenia, ku ktorým ju zaväzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy. Odvtedy ubehlo veľa času a ja stále a denne bojujem za odstránenie tejto stavby.

  V májovom uznesení roku 2014, ktorým bolo spomínané predĺženie nájmu pozemkov schválené, sa uvádza, že ambasáda odstráni parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú priamo na námestí, odstráni kontajner, ktorý slúžil ako skladovací priestor a začne si hľadať novú lokáciu pre presťahovanie ambasády.

  Ďalšie sľuby odzneli priamo z úst veľvyslanca, ktorý sa vtedy stretol s poslancami mesta: vytvoria zeleň okolo plotu, aby nenarúšal vzhľad námestia tak ako doteraz, vybudujú estetické oplotenie podobné, ako je okolo Prezidentského paláca, hovoril dokonca o vybudovaní cyklotrasy pred budovou ambasády, podľa slov veľvyslanca – to všetko s cieľom „vrátiť námestie Bratislavčanom“.

  Od schválenia predĺženia zmluvy uplynulo mnoho mesiacov a odstránený bol len kontajner. Žiadna zeleň, ba ani cyklotrasa, ktorá by zmenila charakter neestetického oplotenia, tu nepribudla. Išlo teda evidentne len o plané sľuby v období, keď ambasáda potrebovala na magistráte odsúhlasiť predĺženie zmluvy. Nájom bol v roku 2014 mimochodom predĺžený do augusta 2016, ambasáda ale už v tom čase vyhlasovala, že hľadanie novej lokality a následné presťahovanie bude trvať minimálne päť rokov.

  V júni 2016 žiaľ poslanci mesta odsúhlasili ambasáde predĺženie nájmu na ďalšie tri roky! Jedinou zmenou bola platba. Namiesto jedného eura za celú plochu, mali platiť euro za každá meter. Starý problém odstránenia plota sa však nezmenil. Možnosť vrátenia námestia Bratislavčanom nebola žiaľ mojimi kolegami využitá. Poslal som primátorovi okamžite list, so žiadosťou, aby pozastavil výkon uznesenia o predĺžení nájmu. To bolo jediné možné riešenie.

  Našťastie na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva poslanci neschválili novú nájomnú zmluvu. Totiž na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva v júni 2016 mestskí poslanci odhlasovali predĺženie doby nájmu o tri roky, s opciou na ďalšie dva roky. Predĺženie malo vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní. Ambasáda doručila hlavnému mestu podpísaný dodatok v uvedenej lehote, avšak po uplynutí doby nájmu, teda po 15. 8. 2016. Tým, že dodatok podpísali po uplynutí doby nájmu, nájomný vzťah vlastne neuplatnili. Odvtedy je teda plot okolo ambasády už čiernou stavbou.

  Ambasáda zaslala na magistrát list, v ktorom žiadala doplniť do zmluvy klauzulu o tom, že všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce zo zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Nakoľko táto klauzula nebola schválená v Mestskom zastupiteľstve, musel byť na rokovanie predložený návrh na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov. Nová nájomná zmluva už hlasovaním poslancov neprešla. Svitla nádej!

  Nasledujúci deň som vyzval starostu Starého Mesta a stavebný úrad mesta, aby v tejto veci začali konať a podnikol kroky na čo najskoršie odstránenie plota. Z jeho strany však žiadna reakcia neprišla. V októbri 2016 som poslal otvorený list Adamovi Sterlingovi, veľvyslancovi USA na Slovensku. V liste som ho vyzval, aby rešpektoval zákony Slovenskej republiky a sprístupnil priestor pred ambasádou Bratislavčanom, nakoľko k uvedenému priestoru nemá ambasáda žiadny právny titul. A následne išla výzva aj primátorovi aby konal, vzhľadom na to, že Veľvyslanectvo využívalo pozemky už 72 dní bez riadneho právneho titulu. Ako štatutárny orgán vlastníka, ktorý je priamo zodpovedný za správu majetku hlavného mesta, mal prijať zodpovedajúce opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu, ktorý nielenže priamo finančne poškodzuje rozpočet mesta, a tým aj jeho všetkých obyvateľov, ale predstavuje negatívny príklad možnosti porušovania práva bez akéhokoľvek právneho následku.

  List som poslal aj novozvolenému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, kde uvádzam skutočnosti týkajúce sa sídla veľvyslanectva a už nelegálneho oplotenia budovy ambasády a tiež Pamiatkovému úradu, aby zaujal stanovisko k existencii plota. Na spomínaný úrad sa akosi od začiatku pozabudlo, nevydal totiž doteraz žiadne stanovisko, pokiaľ ide o túto stavbu, ktorá sa nachádza v pešej zóne historického centra mesta.

  Začiatkom februára 2017 Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vydal oficiálne vyjadrenie, podľa ktorého v jeho archívoch nebolo nájdené právoplatné stavebné rozhodnutie k výstavbe plota. Tento fakt znamená, že bezpečnostný plot je od začiatku svojej existencie nelegálny a že ide o čiernu stavbu, ktorá sa už desať rokov nachádza priamo v historickom jadre nášho hlavného mesta!

  Už takmer rok a pol nemá Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike uzatvorenú právoplatnú nájomnú zmluvu k pozemkom pred budovou ambasády!!! Táto skutočnosť znamená, že veľvyslanectvo nemá k uvedeným pozemkom právny vzťah a že nelegálne okupuje a zaberá verejné priestranstvo námestia, ktoré by malo byť prístupné širokej verejnosti. Nelegálnym je de iure aj bezpečnostný plot, ktorý na uvedených pozemkoch stojí. Napriek týmto skutočnostiam nepodnikla americká ambasáda žiadne opatrenia, ktorými by deklarovala svoju snahu uvedený bezprávny stav riešiť. Práve naopak, kontinuálne sa snaží predkladať na zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy!

  Vo svetle uvedených skutočností musím, bohužiaľ, konštatovať, že ide zo strany Spojených štátov amerických o bezprecedentné nerešpektovanie zákonov Slovenskej republiky, ako aj o neochotu americkej strany postaviť sa tomuto problému čelom a prísť s riešením prospešným pre naše hlavné mesto a jej obyvateľov.

  Listy veľvyslancovi
  Genéza problematiky
  Chronológia udalostí
  • február 2005: Podpísaná zmluva o prenájme pozemkov v okolí ambasády
   23. 2. 2005 podpísali hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Saré Mesto a Spojené štáty americké zmluvu o prenájme pozemkov. Účelom nájmu bolo vytvorenie tzv. bezpečnostnej zóny a vybudovanie ochranného oplotenia pre veľvyslanectvo. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 15. februára 2015.
  • júl 2013: Veľvyslanectvo USA žiada hlavné mesto o predĺženie zmluvy o desať rokov s dvoma opciami na ďalších desať rokov
   10. 7. 2013 sa Veľvyslanectvo USA na Slovensku obrátilo listom na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s uvedenou žiadosťou. Schválenie žiadosti by znamenalo predĺženie nájmu s celkovým trvaním do 14. 2. 2045.
  • september 2013: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vydáva nesúhlasné stanovisko
   11. 9. 2013 mestská časť Bratislava – Staré Mesto vydala nesúhlasné stanovisko s uvedeným predĺžením. Výhrady boli tlmočené zástupcom veľvyslanectva. Začali rokovania s ambasádou s cieľom hľadať obojstranne prijateľný konsenzus.
  • január 2014: Veľvyslanectvo USA žiada hlavné mesto o predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov iba o 18 mesiacov
   Veľvyslanectvo prehodnotilo svoju pôvodnú žiadosť a dňa 14. 1. 2014 sa obrátilo na Magistrát so žiadosťou o predĺženie zmluvy o 18 mesiacov, do 15. 8. 2016. Návrh na schválenie predĺženia zmluvy bol predložený na marcové zasadnutie ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  • marec 2014: Návrh na predĺženie zmluvy nie je zaradené do programu zastupiteľstva
   27. 3. 2014 sa malo o predĺžení zmluvy rokovať na MZ. Do programu zasadnutia sa tento bod nakoniec nedostal kvôli nezhode poslancov o hlasovaní.
  • apríl 2014: Koná sa diskusia poslancov mesta s Theodorom Sedgwickom, veľvyslancom USA na Slovensku
   29. 4. 2014 sa z iniciatívy primátora Bratislavy Milana Ftáčnika konala diskusia mestských poslancov so zástupcami ambasády. Za americkú stranu sa na nej zúčastnili veľvyslanec USA Theodor Sedgwick, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrád a Pavol Sýkorčin, vedúci služobného úradu ministerstva zahraničných vecí. Hlavnou témou diskusie bolo, či mesto Bratislava predĺži ambasáde zmluvu o prenájme pozemkov a za akých podmienok. V diskusii veľvyslanec prisľúbil uskutočniť viacero opatrení na skrášlenie okolia ambasády.
  • máj 2014: Predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov je schválené
   22. 5. 2014 Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na predĺženie uvedenej zmluvy. Martin Borguľa ako jediný poslanec hlasoval proti. Predĺženie zmluvy okrem iného znamená, že plot okolo americkej ambasády naďalej zostáva súčasťou námestia. Predĺženie bolo podmienené niekoľkými krokmi, ktoré mala ambasáda uskutočniť.
  • júl 2014: Poslanec Martin Borguľa posiela veľvyslancovi USA otvorený list
   14. 7. 2014 poslal Martin Borguľa Theodorovi Sedgwickovi otvorený list, v ktorom ho vyzval, aby splnil sľuby, ktoré dal a podmienky, ku ktorým ambasádu zaväzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva. Veľvyslanectvo na list neodpovedalo.
  • jún 2016: Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo predĺženie nájmu pozemkov o tri roky s opciou na ďalšie dva roky na svojom zasadnutí 29. 6. 2016
   Jediná zmena vo vzťahu americkej ambasády a magistrátu nastáva v platení nájomného – ambasáda má odteraz platiť jedno euro za meter štvorcový na deň. Doteraz platila jedno euro za celý pozemok. Dodatok o predĺžení zmluvy mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní.
  • august 2016: Veľvyslanectvo USA doručilo hlavnému mestu podpísaný dodatok v uvedenej lehote, avšak po uplynutí doby nájmu, teda po 15. 8. 2016
   Oneskoreným zaslaním podpísaného dodatku sa nájomný vzťah zneplatnil. Ambasáda zároveň zaslala na magistrát list, v ktorom žiadala doplniť do zmluvy klauzulu o tom, že všetky finančné záväzky nájomcu podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Nakoľko táto klauzula nebola schválená v Mestskom zastupiteľstva, musel byť na najbližšie rokovanie zastupiteľstva predložený návrh na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov.
  • september 2016: Na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 poslanci novú nájomnú zmluvu neschválili
   V nadväznosti na neschválenie nájomnej zmluvy píše M. Borguľa v októbri 2016 veľvyslancovi USA na Slovensku Adamovi Sterlingovi list, v ktorom ho upozorňuje na nelegálne zaberanie pozemkov na Hvezdoslavovom námestí a vyzýva ho na urýchlené odstránenie plota a sprístupnenie priestoru pred ambasádou verejnosti
  • január 2017: Stavebný úrad Starého Mesta prichádza s informáciou o neexistencii právoplatného stavebného oplotenia na výstavbu plota
   V prípade potvrdenia tejto informácie to znamená, že plot bol postavený nelegálne a ide od samého začiatku o čiernu stavbu. Doklad o povolení na výstavbu plota nepredložila ani ambasáda.
  • február 2017: M. Borguľa posiela 9. 2. 2017 list Krajskému pamiatkovému úradu
   V liste ho vyzýva, aby k plotu na Hviezdoslavovom námestí ako čiernej stavbe zaujal odborné stanovisko.
  • február 2017: Na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2016 poslanci opätovne neschválili nájomnú zmluvu americkej ambasáde
   Americká ambasáda zaberá pozemky na Hviezdoslavovom námestí už polroka, od 15. 8. 2016, nelegálne. Nelegálne je aj oplotenie. Veľvyslanectvo nemá s mestom platnú nájomnú zmluvu a k výstavbe plota sa nenašlo právoplatné stavebné rozhodnutie.
  • február 2017: M: Borguľa píše veľvyslancovi list s výzvou na uvoľnenie priestoru na Hviezdoslavovom námestí
  • V liste upozorňuje veľvyslanca na horeuvedené skutočnosti, dáva mu na zváženie možnosť prenájmu len tých pozemkov, na ktorých sú umiestnené bezpečnostné betónové stĺpy a upustiť od prenájmu pozemkov, na ktorých stojí železný plot. Ten ako nelegálna stavba by mal byť odstránený a priestor sprístupnený verejnosti.

  • apríl 2017: Na marcovom zastupiteľstve (presunuté na 26.4.) poslanci druhýkrát za sebou neschválili prenájom pozemkov
  • September 2016, február 2017 a marec (apríl) 2017 dali poslanci zastupiteľstva stopku oploteniu. Osem mesiacov je oplotenie okolo ambasády nelegálne, neschválené a bez akéhokoľvek stavebného povolenia, navyše za pozemky ambasáda ani neplatí prenájom.

  • máj 2017: Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto predĺžil Veľvyslanectvu USA lehotu na predloženie potrebných dokumentov o deväťdesiat dní
  • Do oficiálne stanoveného termínu 16. 7. 2017 musí ambasáda predložiť stavebnému úradu doklady (stavebné povolenie, vlastnícky vzťah, nájomný vzťah), ktoré ju oprávňujú užívať pozemky pod plotom.

  • jún 2017: Primátor Nesrovnal zaradil neoprávnene do programu zastupiteľstva bod o hlasovaní o prenájme pozemkov, čím porušuje rokovací poriadok zastupiteľstva
  • Martin Borguľa ho v otvorenom liste vyzval, aby daný bod z programu vyňal. Článok 5, odsek 28 Rokovacieho poriadku hovorí: „ak mestské zastupiteľstvo na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach materiál neschválilo, materiál v tej istej veci môže byť predložený najskôr o šesť mesiacov“. Zmluva o prenájme pozemkov americkej ambasáde bola mestským zastupiteľstvom už dvakrát po sebe neschválená.

  • júl 2017: Martin Borguľa posiela list starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, v ktorom ho vyzýva, aby ambasáde vyrúbil daň za užívanie verejného priestranstva
  • Americká ambasáda už takmer rok okupuje pozemky na Hviezdoslavovom námestí neoprávnene, bez platnej nájomnej zmluvy. Okrem toho neplatí ani daň za užívanie verejného priestranstva. V liste poslanec Martin Borguľa upozorňuje starostu, že je to podľa platného VZN o miestnej dani povinnosť každej fyzickej či právnickej osoby zaplatiť za užívanie verejného priestranstva daň. Ambasáda by nemala byť výnimkou. Poslanec posiela list aj primátorovi Ivovi Nesrovnalovi, aby žiadosť o vyrúbenie dane podporil. Od skončenia platnosti nájomnej zmluvy dňa 16. 8. 2016 do 15. 7. 2017 nevyrubená daň predstavuje sumu 1 523 608 eur.

  • august 2017: Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto neoprávnene opätovne predĺžil Veľvyslanectvu USA lehotu na predloženie potrebných dokumentov
  • Do oficiálne stanoveného termínu 16. 7. 2017 ambasáda nepredložila požadované doklady (stavebné povolenie, vlastnícky vzťah, nájomný vzťah), ktoré by ju oprávňovali užívať pozemky pod plotom na Hviezdoslavovom námestí. Išlo už o druhú lehotu zo strany stavebného úradu. Napriek tomu stavebný úrad vyhvel žiadosti ambasády a poskytol jej ďalšie predĺženie lehoty.

  • august 2017: 15. 8. 2017 uplynul presne rok, odkedy americká ambasáda nemá právoplatnú nájomnú zmluvu k pozemkom na Hviezdoslavovom námestí.
  • Martin Borguľa píše otvorené listy veľvyslancovi USA a primátorovi Bratislavy, aby bezodkladne vyriešili tento bezprávny stav.

  • september 2017: Hlavné mesto podáva na Okresný súd Bratislava I. žalobný návrh voči USA zastúpených veľvyslanectvom USA na Slovensku
  • V žalobnom návrhu žiada vypratanie nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí

  • október 2017: Začalo sa konanie o nariadení na odstránenie oplotenia veľvyslanectva USA na Hviezdoslavovom námestí
  • Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto vydalo 23.10. Oznámenie o začatí konania o nariadení na odstránenie stavby – oplotenia veľvyslanectva USA na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Ide o prelomový krok v celej kauze.

  • november 2017: 14. novembra sa pred budovou americkej ambasády konalo tzv. miestne zisťovanie vo veci odstraňovania plota

   Miestne zisťovanie zvolal Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Išlo o procesný úkon, ktorý je súčasťou nedávno vydaného Oznámenia o začiatku konania na odstránenie plota a ktorý bolo potrebné absolvovať, aby proces odstraňovania oplotenia mohol pokračovať. Aj miestne zisťovanie a následné ústne pojednávanie za účasti stavebného úradu a predstaviteľov ambasády preukázali známe fakty – že americká ambasáda nemá platnú nájomnú zmluvu k pozemkom pred svojou budovou a plot je čiernou stavbou bez právoplatného stavebného povolenia. Účastníci pojednávania konštatovali, že nie je dôvod na dodatočnú legalizáciu plota.

  • Marec 2018: Martin Borguľa píše starostovi Starého Mesta Radoslavovi Števčíkovi list s výzvou, aby nenaťahoval zbytočne čas a vydal rozhodnutie o odstránení oplotenia, ktoré je čiernou stavbou v historickom centre mesta od samého začiatku svojej existencie.
  • Jún 2018: Starosta Števčík konečne, po takmer roku, podpísal NARIADENIE O ODSTRÁNENÍ oplotenia na Hviezdoslavovom námestí, nakoľko stavebné práce boli vyhotovené v rozpore s pôvodným povolením stavby. Stavba by tak mala byť odstránená do 3 mesiacov.
  • August 2018: Americká ambasáda sa odvolala voči rozhodnutiu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, aby odstránila plot okolo jej budovy.
  Výzva veľvyslancovi USA

  Vážení obyvatelia hlavného mesta a návštevníci Bratislavy, ak sa aj Vám nepáči, že sa v historickom centre nášho hlavného mesta, na Hviezdoslavovom námestí, ktoré by malo byť našou pýchou, nachádza trojmetrový železný plot, ktorý tam nemá čo robiť, zapojte sa do Výzvy veľvyslancovi USA na Slovensku HOVORÍME NIE PLOTU NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ.

  Ukážme spoločne, že nám záleží, ako Hviezdoslavovo námestie vyzerá. Trvajme na tom, aby bol plot odstránený a námestiu vrátená jeho pôvodná, neporušená tvár a celistvosť. Docieľme, že námestie bude opäť ozdobou Bratislavy.

  Výzvu HOVORÍME NIE PLOTU NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ môžete oddnes podpísať na peticie.com alebo v uliciach Bratislavy. Výzvu následne so všetkými vyzberanými podpismi odovzdám na americkom veľvyslanectve.

  podpisat vyzvu